Nimco 0 položek / 0 Kč

Všeobecné obchodní podmínky
eshop www.nimco.cz

(dále jen „VOP“)

 

1. Úvodní ustanovení
2. Uživatelský účet
3. Uzavření kupní smlouvy
4. Platební podmínky
5. Termín dodání, doprava, cena za dopravu
6. Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží
7. Práva z vadného plnění (reklamační řád)
8. Náklady reklamace a řešení sporů
9. Doručování
10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
11. Postoupení a započtení pohledávek
12. Ukončení smlouvy
13. Informace o zpracování osobních údajů
14. Závěrečná ustanovení
15. Přílohy

 

Firma:                          ROMVEL, s.r.o. / Nimco

Sídlo:                           Dr. Milady Horákové 561/86a, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec             Sp.:  C 9693 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČ:                                64049442
DIČ:                             CZ64049442

URL adresa e-shopu:    http://www.nimco.cz
E-mailová adresa:        eshop@nimco.cz
Telefon:                       +420 485 107 441

Bankovní spojení pro platby v CZK

Číslo účtu:        985222379/800
IBAN:               CZ57 0300 0000 0002 5999 6601
SWIFT             CEKOCZPP

 

1.        Úvodní ustanovení

1.1       Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) shora jmenovaného prodávajícího (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“), včetně internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na URL adrese e-shopu uvedené v záhlaví, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3       Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem prodávajícího a zásadami zpracování osobních údajů, které jsou jejich součástí a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

1.6       Tyto obchodní podmínky jsou dále v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v aktuálním znění a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“).

 

2.        UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle, než pět let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.        UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1       Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, recyklačního příspěvku na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního výrobku a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.4       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a)     objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b)     způsobu úhrady kupní ceny zboží a nákladech spojených s úhradou kupní ceny,

c)     údaje o požadovaném způsobu doručení zboží a nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.6       Předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž ani instalace zboží. Montáž ani instalace dodaného zboží není poskytována. Informace o zboží dostupné na webových stránkách prodávajícího jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu. Vyobrazené doplňky a příslušenství nejsou součástí zakoupeného zboží, pokud není výslovně v popisu zboží uvedeno jinak.

3.7       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky ze strany prodávajícího (akceptací).

3.9       Dodatečné změny a doplňky v již učiněné objednávce ze strany kupujícího musí být učiněny prostřednictvím e-mailu uvedeného v záhlaví nebo telefonu, takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím.

3.10    V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, kupující provádí objednávání zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu, prostřednictvím e-mailové komunikace nebo telefonicky.

3.11    Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není výnos ani montáž zboží.

3.12    V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, bere na vědomí, že prodávající má až do okamžiku dodání zboží kupujícímu od kupní smlouvy jednostranně odstoupit.

 

4.        Platební podmínky

4.1       Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a ceny za dopravu a platbu (dále „dopravné“) dle těchto obchodních podmínek.

4.2       Kupující může uhradit kupní cenu a dopravné:

a)     dobírkou při převzetí zboží od přepravní služby

b)     bezhotovostně platební kartou

c)     bezhotovostně bankovním převodem na účet uvedený v záhlaví těchto VOP

d)     bezhotovostně platební kartou nebo v hotovosti při osobním odběru v provozovně prodávajícího

4.3       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4       V případě platby dobírkou nebo při osobním odběru v provozovně prodávajícího je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s takovou úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.5       V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.6       Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží.

4.7       Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající je oprávněn požadovat zálohu; a to do celé výše kupní ceny. K převzetí zboží je kupující oprávněn až po úhradě celé kupní ceny zboží. Při převzetí zboží je kupující povinen prokázat se dokladem o koupi zboží. 

 

5.        Termín dodání, doprava, cena za dopravu

5.1       Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v objednávce, pokud se následně prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

5.2       Zboží prodávající dodává pouze v rámci území České republiky, Slovenské republiky, Německa, Francie, Litvy a Slovinska. Ostatní země po předchozí domluvě.

5.3       Zboží bude kupujícímu dodáno nejpozději do 30 pracovních dnů, není – li u zboží na jeho produktové kartě v e-shopu uvedena doba kratší či v odůvodněných případech delší (např. úpravy zboží na přání zákazníka).

5.4       Lhůta k dodání zboží se počítá ode dne úhrady celé kupní ceny prodávajícímu, s výjimkou úhrady na dobírku a v provozovně při převzetí zboží.

5.5       Cena za dopravu zboží na adresu dodání určenou kupujícím v rámci shora uvedených států je prováděna dle podmínek uvedených níže v příloze č. 2 těchto VOP.

5.6       Zboží je doručeno na dodací adresu uvedenou v objednávce k prvním vchodovým dveřím či venkovní bráně, pokud to podmínky dovolují. V případě sjednání výnosu je doručeno přímo do bytu kupujícího.

5.7       Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak. 

5.8       V odůvodněných případech může být při vykládce vyžadovaná fyzická součinnost kupujícího, zejména, avšak nikoliv pouze v případě, kdy se vozidlo dopravující zboží nemůže přiblížit blíže než 10 metrů od prvních domovních dveří.

5.9       Kupující je povinen zajistit v dohodnutém termínu přístupovou cestu ke sjednanému místu dodání a převzetí zboží. Pokud kupující zmaří dodání zboží, může být jakýkoliv další pokus o dodání zboží zpoplatněn částkou až do výše 200,- Kč. Kupující je v takovém případě povinen tuto částku prodávajícímu uhradit před dalším pokusem o dodání cenu za dopravu, nebo si zboží odebrat osobně v jeho provozovně na své náklady, viz níže.

5.10    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující plné riziko a případné další náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.11    Kupující je povinen zboží řádně při převzetí od dopravce zkontrolovat. Pokud kupující při dodání zboží dopravcem zjistí poškození zásilky, o němž má za to, že bylo způsobeno při přepravě, nebo pokud počet skutečně dodaných balíků neodpovídá počtu balíků uvedených na přepravním listu dopravce, doporučuje se pro takovou reklamaci kupujícímu následující postup. Kupující uvede vady nebo nesprávný počet balíků jako výhradu do přepravního listu dopravce a odešle elektronickou poštou prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla kupujícímu zásilka doručena. Kupující by pokud možno neměl se zásilkou nijak manipulovat a měl by zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Kupující současně zašle fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a protokolu dopravce.

5.12    Služba osobní odběr je zdarma. Možnost vyzvednutí objednaného zboží je v provozovnách prodávajícího.

5.13    Při osobním odběru je prodávající oprávněn ověřit totožnost kupujícího.

5.14    V případě zvolení shora popsaného osobního odběru si kupující vyzvedne zboží do deseti pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. V případě prodlení kupujícího s vyzvednutím zboží je prodávající je v takovém případě oprávněn od předmětné kupní smlouvy odstoupit.

5.15    Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně změnit přepravce zvoleného kupujícím, je-li to ve prospěch kupujícího s ohledem na aktuální vytížení dopravců nebo charakter zásilky. V případě takové změny za dražší způsob přepravy není tento rozdíl kupujícímu účtován a kupující je povinen hradit prodávajícímu pouze původně sjednanou cenu za dopravu zboží.

5.16    V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, platí ještě následující uvedená ustanovení tohoto článku VOP.

5.17    Dodací lhůty se prodlužují v případě, že prodávajícímu v plnění zabrání dočasně nebo trvale vyšší moc, jako mimořádná nepředvídatelná a neodvratitelná překážka, vzniklá nezávisle na jeho vůli. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů a subdodavatelů prodávajícího nebo se jedná o jeho vlastní provozní odstávku. Shora uvedené platí i pro okolnosti, které by za splnění shora uvedených podmínek zabránili prodávajícímu v jeho plnění kupujícímu.

Při neuhrazení celé kupní ceny do 14 dnů od potvrzení objednávky nebo od sjednaného data splatnosti může prodávající od kupní smlouvy jednostranně odstoupit.

 

6.        ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

6.1       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.2       Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to až do třiceti (30) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu č.1 obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího [kontaktní informace zde].

6.3       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto čl. VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto čl. VOP obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím nedohodl jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5       Kupující bere na vědomí, že nárok na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6       Prodávající společně s kupní cenou vrátí kupujícímu i dopravné za dopravu zboží kupujícímu, a to ve výši nejlevnějšího druhu dopravy uvedeného na e-shopu prodávajícího ke dni objednávky. Náklady na dopravné zboží ze strany kupujícího při odstoupení od smlouvy si kupující hradí sám a není oprávněn požadovat jejich vrácení od prodávajícího.

6.7       Ve všech případech odstoupení dle tohoto odstavce dále kupující výslovně bere na vědomí, že platby za montáž či výnos nejsou součástí dopravného a nebudou kupujícímu vráceny.

6.8       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.9       V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení tohoto článku VOP se nepoužijí (tedy v takovém případě kupující nemá právo na odstoupení dle tohoto článku VOP).

 

7.        PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (Reklamační řád)

7.1       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.1.1.     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.1.2.     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.1.3.     zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.1.4.     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.1.5.     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3       Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží zejména když:

a)     vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

b)     vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

c)     vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,

d)     se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu,

e)     užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány

f)      jedná se o přirozené vlastnosti přírodních materiálů, nikoliv o vadu (vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturální rozdíl u přírodních či textilních materiálů, lakovaných nebo olejovaných ploch, typické vlastnosti dřeva či bambusu včetně zápachu).

g)     se vada ani po důkladném odborném přezkoumání na zboží neprojeví.

7.4       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5       U skleněných výrobků a výrobků z keramiky není vadou zboží, pokud se liší odstín barvy od vystavených vzorků na prodejně nebo od obrázků v tištěné podobě. Vadou zboží drobné kresby, nesrovnalosti a drobné tečky v povrchu skla (u skleněných výrobků) či glazury (u keramických výrobků).

7.6       Není rovněž vadou zboží, pokud se jednotlivě kusy téhož keramického zboží drobně tvarově odlišují do odchylky 2 % uváděných rozměrů.

7.7       Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Je-li kupujícím firma, platí záruka 12 měsíců. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

7.8       Ustanovení uvedená výše v tomto článku VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.9       Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy a jak kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

7.10    Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.11    Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v tomto článku obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.12    V případě výměny zboží pokračuje běh předchozí záruční lhůty, resp. lhůty k odpovědnosti za vady a neběží nová lhůta.

7.13    Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.14    Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

7.15    Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Podmínkou pro běh těchto lhůt je, že kupující k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.

7.16    Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.

7.17    Stav zboží, jehož přezkoumání se kupující domáhá, musí splňovat základní hygienické standardy umožňující přezkoumání jeho stavu a zjištění vad. Prodávající doporučuje, aby zboží zaslané k reklamaci musí být řádně očištěno. V případě, že stav zboží předaného prodávajícímu k posouzení důvodnosti uplatněných vad nesplňuje elementární hygienické požadavky nutné k přezkoumání jeho stavu bude takové zboží zasláno kupujícímu zpět.

7.18    Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.

7.19    Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si skladné ve výši 10 Kč denně či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

7.20    Prodávající není povinen poskytnout kupujícímu po dobu vyřízení reklamace náhradní zboží.

7.21    Prodávající nad rámec svých zákonných povinností poskytuje kupujícímu záruku za jakost v trvání dvou let, u zboží použitého v trvání jednoho roku, pokud záruční list nebo produktová karta neuvádí záruku delší. V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost v trvání jednoho roku. Její uplatnění se řídí shora uvedenými ustanoveními VOP, pokud záruční list nebo smlouva nebo údaje na produktové kartě nestanoví jinak.

7.22    Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím nedohodl jinak.

7.23    Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího zejména dopisem, mailem nebo osobně prostřednictvím kterékoliv provozovny prodávajícího.

7.24    Pokud kupující reklamuje poškozené zboží ze sady (tj. z několika kusů v balení), dostačuje zpravidla zaslat prodávajícímu pouze poškozenou část, nikoliv celou sadu. To platí i v případě, že se jedná o výrobek, který se skládá z více dílů a prodávající reklamuje pouze jednu jeho část. Prodávající doporučuje zboží zasílat nejlépe v originálním obalu nebo jinak vhodně zabaleno. Zásilky s reklamovaným zbožím nelze zaslat prodávajícímu na dobírku.

7.25    Prodávající doporučuje veškeré zboží zaslané prodávajícímu pro posouzení důvodnosti uplatněných vad, aby zboží bezpečně a správně zabalil tak, aby během přepravy k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození. Za vady vzniklé přepravou od kupujícího k prodávajícímu nenese prodávající odpovědnost.

7.26    V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, činí lhůta k vyřízení reklamace 90 dnů.

7.27    V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti, bere kupující výslovně na vědomí, že prodávající vylučuje odpovědnost za újmu (s výjimkou újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti), ke které by mohlo u kupujícího dojít na základě uzavřené kupní smlouvy s prodávajícím.

7.28    V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání je povinen uplatnit zjevné vady zboží do 24 hodin od jeho dodání. V opačném případě platí, že vady na zboží schválil a na jeho pozdější reklamace nebude brán zřetel.  V případě doručení zboží přepravní službou je dále takový kupující povinen zkontrolovat stav zásilky a při zjevném porušení přepravního obalu sepsat zápis o stavu zásilky s přepravní službou a zásilku nepřevzít. Pokud i přesto z jeho strany k převzetí zboží s poškozeným přepravním obalem dojde, platí, že takový kupující veškeré vady na dodaném zboží schválil a na jeho pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

8.        Náklady reklamace a řešení sporů

8.1       Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující, který zboží nekupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Prodávající sám neposkytuje po dobu vyřízení reklamace náhradní zboží.

8.2       V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

8.3       Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce Více informací o mimosoudním řešení sporů nalezne prodávající na webu české obchodní inspekce: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

8.4       Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v záhlaví. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.5       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.6       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.7       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.8       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.9       V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, bere na vědomí, že je povinen uhradit v případě zcela bezúspěšné reklamace prodávajícímu náklady účelně vynaložené prodávajícím v souvislostí s takovou reklamací.

 

9.        Doručování

9.1       Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně; a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty jím uvedenou.

9.2       Zpráva je doručena:

a)     v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí, je-li toto přijetí potvrzeno elektronicky odesílateli adresátem

b)     v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že zpráva je doručena nejpozději třetím pracovním dnem po odeslání, a to včetně odepření převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.

c)     prostřednictvím sms, okamžikem dodání potvrzení o přijetí zprávy adresáta na telefon odesílatele

9.3       Prodávající je dále nad rámec shora uvedeného výslovně oprávněn provádět úkony související s právy a povinnostmi z kupní smlouvy prostřednictvím hlasového telefonního hovoru s kupujícím, pokud s tím kupující v případě každého z nich, výslovně souhlasí.

 

10.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, SMS zpráv na telefonní číslo kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.3    Veškeré materiály publikované na webovém rozhraní jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webovém rozhraní uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být rovněž chráněny dalšími právy dotčených osob (zejména výrobců, distributorů a dodavatelů). Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Jakákoli část webového rozhraní (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, průvodce výběrem vhodného produktu, rozdělení kategorií a parametrů produktů, rady a tipy pro zákazníky) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné využívání fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní

 

11.    Postoupení a započtení pohledávek

11.1    Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit ani zastavit jakoukoliv pohledávku vůči prodávajícímu vzniklou na základě této smlouvy třetí osobě.

11.2    Kupující není oprávněn provést započtení své pohledávky vůči prodávajícímu s pohledávkou prodávajícího vůči kupujícímu.

11.3    V případě, že kupující zboží nekupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužije.

 

12.    Ukončení smlouvy

12.1    Kupní smlouvu lze ukončit pouze splněním, dohodou stran nebo odstoupením od smlouvy.

12.2    Za podstatné porušení této smlouvy, které je důvodem k odstoupení od smlouvy, považují smluvní strany zejména tato porušení povinnosti kupujícího, v případě, že kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého podnikání nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání:

a)     jakékoliv prodlení kupujícího s převzetím zboží

b)     jakékoliv prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny

 

13.    INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1    Uzavřením smlouvy Subjekt údajů uděluje tímto prodávajícímu (dále jen „společnost) jakožto Správci osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek. Společnost dbá na ochranu Vašich osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”) a zák. č. Zákon č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Společnost je provozovatelem webových stránek na adrese uvedené v záhlaví (dále jen "Portál"), prostřednictvím kterých prodává své zboží. Zásady se vztahují na všechny osobní údaje zpracovávané společností na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím shora pospaného Portálu. Zásady popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti. Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení je obchodní společnost jmenovaná výše v záhlaví.

13.2    Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

13.3    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

13.4    Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno a příjmení, poštovní adresa, dodací adresa, fakturační adresa, IČO, DIČ, emailová adresa a telefonický kontakt. V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace.

13.5    Účelem zpracování osobních údajů je prodej zboží v e-shopu nebo v provozovně prodávajícího, registrace v e-shopu Prodávajícího, předsmluvní jednání, správa uživatelského účtu, odpověď na dotaz v poptávkovém formuláři, poskytování přizpůsobených reklam, sponzorovaného obsahu a zasílání propagačních informací Subjektům údajů na základě oprávněného zájmu prodávajícího.

13.6    Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1., písm. b) Nařízení - poskytnutí osobních údajů nezbytným požadavkem pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, smlouvu uzavřít či jí ze strany společnosti plnit.

13.7    Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: dodavatelé, poradci, přepravci a jiní poskytovatelé služeb, kteří se podílející se na prodeji a dodání zboží, vyřizování reklamací a realizaci plateb, spřízněné společnosti – společnosti, které jsou vlastněné nebo řízené společností, vymáhání práva – pří výzvě ze strany státních orgánů, nebo při ochraně zákazníků, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

13.8    S předchozím výslovným souhlasem Subjektu může Zpracovatel nahrávat telefonické hovory a zpracovávat nahrávky telefonických hovorů na zákaznické lince zejména za účelem jednání o uzavření smlouvy, návrhů na změny smluvních ujednání, doplňujících informací k zajištění plnění smlouvy, zkvalitňování služeb, uplatňování reklamací apod. Souhlas s nahráváním a zpracováváním telefonických hovorů vyslovuje Subjekt pokračováním hovorů po oznámení operátora, že jeho hovor bude nahráván. Pokud si nepřeje být nahráván, je subjekt po oznámení, že je jeho hovor nahráván, oprávněn zavěsit a využít jiný z komunikačních kanálů.

13.9    Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

1)     osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

2)     důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je krom shora uvedeného zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné

3)     při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování

4)     Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení

5)     Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám,

6)     Subjekt údajů má právo získat informace, zda jsou jeho údaje zpracovávány; právo na opravu osobních údajů; právo požadovat; právo na omezení zpracování osobních údajů; právo na výmaz osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; právo na přenositelnost údajů; právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

14.    Závěrečná ustanovení

14.1   Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).

14.2    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

14.3   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14.4    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.5    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, ceník dopravy a platby a dále pokyny k užívání, montáži a údržbě zboží.

V Liberci dne 13.9.2023

 

ROMVEL, s.r.o.

 

 


Příloha obchodních podmínek eshopu www.nimco.cz č. 1

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy.

ROMVEL, s.r.o., Dr. Milady Horákové 561/86a, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec

 

Jméno a příjmení kupujícího:

 

Doručovací adresa:

 

Telefonní číslo:

Email:

Označení zboží (produktové číslo, typ nebo název zboží):

 

Počet kusů:

Datum objednání zboží:

Datum dodání zboží:

Kupní cena:

Kupní cenu vrátit poštovní poukázkou / na účet č.:

Poučení:

Toto odstoupení může být zasláno prodávajícímu i emailem. Doručeno je okamžikem potvrzení převzetí emailu ze strany prodávajícího kupujícímu, bez takového potvrzení nelze považovat takové odstoupení kupujícího za řádně prodávajícímu doručené. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (tedy nikoliv nákladů, které vznikly spotřebiteli při vrácení zboží) stejným způsobem.  Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Datum odstoupení:

Podpis:

   


Příloha obchodních podmínek eshopu www.nimco.cz č. 2

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Reklamační formulář - PDF | DOCX (editovatelný v MS Word)

Pro podání reklamace prosím použijte náš formulář a odešlete vytištěný spolu s reklamovaným zbožím.

 


Příloha obchodních podmínek eshopu www.nimco.cz č. 3

CENÍK DOPRAVNÉHO

 

ČESKÁ REPUBLIKA:

a) Osobní odběr – Kupujícímu bude zboží předáno přímo na prodejně NIMCO, ul. Dr. Milady Horákové 561/86a, Liberec VII. Tento odběr je bez poplatku.

b) Zásilková služba – Zboží bude kupujícímu zasláno přepravní společností na uvedenou adresu kupujícího. Poštovné a balné v tomto případě činí: 95,- bez DPH, tj. 115,- Kč vč. DPH. Cena dobírky činí 30,- Kč bez DPH, tj. 36,- Kč vč. DPH.

c) Zásilková služba pro objednávky do celkové hmotnosti zásilky 5 kg - Zásilkovna.cz - Zboží bude zasláno kupujícímu do jím zvoleného Z-boxu nebo odběrného místa. Poštovné a balné v tomto případě činí: 115,- Kč vč. DPH.

V případě nákupu nad 899,- Kč s DPH je v rámci České republiky balné a poštovné ZDARMA.

 

SLOVENSKO:

a) Zásilková služba – Zboží bude kupujícímu zasláno přepravní společností na uvedenou adresu kupujícího. Poštovné a balné v tomto případě činí 10 EUR bez DPH, tj. 12 EUR vč. DPH

b) Zásilková služba pro objednávky do celkové hmotnosti zásilky 5 kg - Zásilkovna.cz - Zboží bude zasláno kupujícímu do jím zvoleného Z-boxu nebo odběrného místa. Poštovné a balné v tomto případě činí: 8,- EUR vč. DPH.

V případě nákupu nad 52,- EUR s DPH je balné a poštovné ZDARMA.

 

NĚMECKO:

a) Zásilková služba – Zboží bude kupujícímu zasláno přepravní společností na uvedenou adresu kupujícího. Poštovné a balné v tomto případě činí 10 EUR bez DPH, tj. 12 EUR vč. DPH

V případě nákupu nad 52,- EUR s DPH je balné a poštovné ZDARMA.

 

MAĎARSKO, POLSKO, RAKOUSKO:

a) Zásilková služba – Zboží bude kupujícímu zasláno přepravní společností na uvedenou adresu kupujícího. Poštovné a balné v tomto případě činí 15,75 EUR bez DPH, tj. 19 EUR vč. DPH

V případě nákupu nad 52,- EUR s DPH je balné a poštovné ZDARMA.

 

LITVA, SLOVINSKO:

a) Zásilková služba – Zboží bude kupujícímu zasláno přepravní společností na uvedenou adresu kupujícího. Poštovné a balné v tomto případě činí 16,5 EUR bez DPH, tj. 20 EUR vč. DPH

V případě nákupu nad 116,60 EUR s DPH je balné a poštovné ZDARMA.

 

BELGIE, ESTONSKO, FRANCIE, ITÁLIE, LICHTNŠTEJSKO, LOTYŠSKO, LUCEMBURSKO, NIZOZEMSKO, ŠVÝCARSKO, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ:

a) Zásilková služba – Zboží bude kupujícímu zasláno přepravní společností na uvedenou adresu kupujícího. Poštovné a balné v tomto případě činí 24,8 EUR bez DPH, tj. 30 EUR vč. DPH

V případě nákupu nad 116,60 EUR s DPH je balné a poštovné ZDARMA.

 

CHORVATSKO, IRSKO, SEVERNÍ IRSKO, UKRAJINA:

a) Zásilková služba – Zboží bude kupujícímu zasláno přepravní společností na uvedenou adresu kupujícího. Poštovné a balné v tomto případě činí 33 EUR bez DPH, tj. 40 EUR vč. DPH

V případě nákupu nad 129 EUR s DPH je balné a poštovné ZDARMA.

 

BOSNA A HERCIGOVINA, BULHARSKO, DÁNSKO, FINSKO, KORSIKA, NORSKO, PORTUGALSKO, RUMUNSKO, ŘECKO, SRBSKO, ŠPANĚLSKO, ŠVÉDSKO:

a) Zásilková služba – Zboží bude kupujícímu zasláno přepravní společností na uvedenou adresu kupujícího. Poštovné a balné v tomto případě činí 44,6 EUR bez DPH, tj. 54 EUR vč. DPH

V případě nákupu nad 149 EUR s DPH je balné a poštovné ZDARMA.

 

  


Příloha obchodních podmínek eshopu www.nimco.cz č. 4

POKYNY K UŽÍVÁNÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ ZBOŽÍ

 

1.        Vybalení

1.1       Odstraňujte obalový materiál rukou, nepoužívejte nůž nebo nůžky, dbejte na případné pokyny na obalovém materiálu. Před použitím upravte čalounění lehkým naklepáním, natřepáním polštářů, sedáků a opěrek, po dlouhé cestě můžou být částečně zdeformované.

2.        Montáž

2.1       Montáž provádějte podle přiloženého montážního návodu, nábytek montujte na měkkém podkladu, zabráníte tak jeho poškrábaní. Dbejte na případné pokyny v montážním návodu, pokud je součástí balení produktu.

3.        Údržba - Všeobecný návod údržby

3.1       Povrch pochromovaných výrobků a výrobků z korozivzdorné oceli vyžaduje pravidelné čištění. Koupelnové doplňky lze čistit horkou vodou s prostředkem na mytí nádobí (saponát) a poté přeleštit jemným hadříkem a vytřít do sucha. Nejlepší způsob na odstranění silnějšího znečištění, např. vodního kamene, je použití octa. Roztok by měl působit nějakou dobu, cca 15 – 20 minut. Po aplikaci je nutné výrobek dobře opláchnout čistou vodou. Na plochy výrobků z korozivzdorné oceli leštěné do vysokého lesku je nutné používat bezchlorové prostředky, např. na čištění skla.

3.2       Skleněné a keramické příslušenství doplňků čistěte obdobným způsobem jako kovové části a vyvarujte se také používání prostředků zmíněných níže. V žádném případě nepoužívejte k čištění myčku na nádobí.

3.3       Případné odlupování barveného povrchu nádoby je standardním jevem opotřebování pryskyřicové sloučeniny barveného polyresinu, vzniklé jeho běžný používáním. K tomuto jevu dochází dlouhodobým opakovaným fyzickým kontaktem polyresinové nádobky například WC kartáčem, kartáčky nebo jinými potřebami, se kterými nádoba přichází do styku a nelze jej tedy považovat za vadu.

3.4       V případě umístění zrcadla do prostor s permanentní a vyšší vlhkosti vzduchu dochází k postupnému černání hrany zrcadla.  Pokud k rosení zrcadla dochází během delšího časového období, může dojít k částečné oxidaci zrcadloviny zejména v místech, kde se drží vysrážená vlhkost z okolí. Jedná se o běžnou vlastnost zrcadloviny používané pro výrobu zrcadel.

3.5       Ztráta barvy na hraně výrobku spadá mezi zcela standardní a běžné opotřebení výrobku, která postupně nastává jeho užíváním. Pokud se povrch výrobku neodlupuje a je nanesen v celistvé vrstvě, nejedná se o vadu výrobku.

3.6       Ztráta chromové úpravy povrchu plastové pumpičky patří k běžnému opotřebení pumičky, které vzniká jejím běžným užíváním. Ztráta chromové úpravy povrchu může být i podpořena pravidelným kontaktem chromového povrchu s chlornany a chlorečnany, které jsou obsaženy v některých agresivních mýdlech. Proto Vám doporučujeme nákup celokovové pumičky dávkovače, která je k těmto látkám obsažených v mýdlech odolná.

3.7       Poškození může nastat v těchto případech:

a)     použití bělících nebo desinfekčních prostředků především pokud obsahují sloučeniny chloru (chlornany, chlorečnany, apod.). Tyto prostředky nemusí být používány přímo na výrobky.

b)     vlivem působení vodního kamene. Tlusté vrstvy vodního kamene, které jsou i vlhké, výrazně zvyšují riziko poškození i koroze.

c)     použití alkalických nebo kyselých silně koncentrovaných čisticích prostředků a prostředků obsahující silná oxidační činidla (protiplísňové a bělící prostředky). Tyto prostředky nemusí být používány přímo na výrobky. V omezeně provětrávaných prostorech je vhodné se vyhnout použití těchto prostředků – odpařované chlorované sloučeniny mohou na povrchu kondenzovat a tím ho poškodit. Pokud je nutné tyto čisticí nebo desinfekční prostředky použít, je nutné zajistit dobré větrání prostor a čištěné povrchy dobře a rychle opláchnout!

d)     použítí prostředků stavební chemie určených pro čištění např. dlažeb od stavebních hmot, které vykazují značnou korozní agresivitu

e)     použití tekutých nebo pastovitých písků, které obsahují abrasivní částice! Je třeba vyhnout se jakýmkoli drsným čisticím prostředkům, protože ty mohou být příčinou škrábanců. V žádném případě se nesmí používat ocelová vlna. Ta uvolňuje částečky železa, které porušují povrch.

f)      používání ponorných lázní na čištění stříbra! Ty obsahují silné kyseliny nebo chloridy a jsou pro čištění pochromovaných výrobků či výrobků z korozivzdorné oceli rovněž naprosto nevhodné.

g)     v případě čištění povrchů čistícími prostředky, kde není známé složení, které by mohlo poškodit vrchní vrstvu povrchové úpravy. Škodlivá je i kuchyňská sůl.

3.8       Používáním nevhodných čistících prostředků nebo nesprávnou údržbou dochází postupně k poškození výrobku, vyčerpání jeho užitných i estetických vlastností a takový postup tedy může vést k zamítnutí reklamace kupujícího.

4.        Piktogramy na obalech NIMCO – vysvětlení piktogramů

4.1       Není-li možné zobrazit na obalech kompletní návod na údržbu výrobků, jsou použity symboly (piktogramy) vyznačující zjednodušený návod na údržbu výrobku. Symboly vyznačují čištění pouze vlhkým hadříkem, octovým roztokem a zákaz výrobky čistit chemickými a abrazívními prostředky, písky apod.

4.2       Piktogramy, které vyznačují možnost čištění výrobků - hadříkem, vodou, octem či octovým roztokem - „ANO”, mají následující vzhled:

 

 4.3       Piktogramy vyznačují ZÁKAZ čištění výrobků abrasivními a chemickými prostředky a zákaz používání myčky na nádobí.- „NE” mají následující vzhled:

 

 

CZ | EN
Země doručení (měna)

Tyto webové stránky používají soubory cookie

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky ukládají do vašeho počítače. Webové stránky používají soubory cookie, aby uživatelům umožnily provádět určité funkce. Soubory cookie, které jsou vyžadovány pro správné fungování webových stránek, je možné nastavovat bez Vašeho svolení a používáním našich webových stránek s nimi souhlasíte. Všechny ostatní soubory cookie je nutné schválit. Svůj souhlas s používáním souborů cookie můžete kdykoli změnit na naší stránce Zásady ochrany osobních údajů.

Odmítnout vše Přijmout vše Přizpůsobit volby
Podrobnosti
  • Nezbytně nutné Umožňují základní funkce webových stránek, jako je přihlášení uživatele a správa účtu. Webové stránky nelze bez nezbytně nutných souborů cookie správně používat.
  • Výkonové Používají se ke sledování toho, jak návštěvníci webové stránky používají, jde např. o analytické soubory cookie. Nelze je použít k přímé identifikaci určitého návštěvníka.
  • Pro cílení Používají se k identifikaci návštěvníků mezi různými webovými stránkami, např. obsahovými partnery a bannerovými sítěmi. Tyto soubory cookie mohou společnosti použít k vytvoření profilu zájmů návštěvníků nebo k zobrazování relevantních reklam na jiných webových stránkách.
  • Funkční Používají se k zapamatování informací o návštěvnících webových stránek, např. jazyka, časového pásma, rozšířeného obsahu.
  • Nezařazené Jsou ty, které nepatří do ostatních kategorií.
Nahoru